Nasi partnerzy

dr Tomasz Lachowski, doktor nauk prawnych, prawnik i dziennikarz. Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”, http://obserwatormiedzynarodowy.pl/. Specjalizuje się w tematyce społeczeństw powojennych i post-autorytarnych, zagadnieniu sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice) – rozliczaniu zbrodni przeszłości – któremu poświęcił temat swojej rozprawy doktorskiej. Uczestnik i wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych dotykających problematyki społeczeństw w okresie burzliwych przemian polityczno-społecznych – w Armenii, państwach Bałkanów Zachodnich, Bangladeszu, Egipcie, Gruzji (Abchazji), Mołdawii (Naddniestrzu), Mozambiku i Ukrainie. Autor licznych publikacji naukowych i analitycznych odnoszących się do problematyki prawa i stosunków międzynarodowych, praw człowieka oraz sprawiedliwości okresu przejściowego. Współpracownik organizacji pozarządowej z siedzibą w Warszawie - Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej http://www.iclhr.org/pl/, a także międzywydziałowego Centrum Naukowo-Badawczego UŁ: „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” oraz uniwersyteckiego think-tanku Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ. Stały współpracownik portalu Onet. Publikuje w takich gazetach i czasopismach jak: Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe, Rzeczpospolita Plus Minus, Gość Niedzielny, Liberte!, Koncept – Gazeta Akademicka, Nový Prostor (Czechy), The Daily Star (Bangladesz), Kurier Galicyjski (Ukraina). Ekspert w dziedzinach: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, EUROPA WSCHODNIA

Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz i doktorant prawa międzynarodowego specjalizujący się w post-sowieckich państwach nieuznawanych. Redaktor naczelny magazynu Koncept. Członek prestiżowego amerykańskiego The Explorers Club. Pomysłodawca przedsięwzięć reportersko-podróżniczych, w tym m.in. Long Walk Plus Expedition – wyprawy z Syberii do Indii śladami polskich uciekinierów z Gułagu i Dead Road 1953-2013 –wyprawy na Transpolarną Magistralę Kolejową, zw. Drogą Umarłych. Uczestnik wyprawy do Kamerunu „Vivat Polonia 2016” śladami polskiego odkrywcy Stefana Szolc-Rogozińskiego. Stały współpracownik Onetu. Publikował m.in. we Wprost, Rzeczpospolita Plus Minus, Do Rzeczy, Nowej Europie Wschodniej, Gościu Niedzielnym, Kontynentach. Autor publikacji naukowych oraz analitycznych z zakresu prawa międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych. Autor książki „Przez dziki Wschód” nagrodzonej nagrodą Magellana dla najlepszego reportażu podróżniczego 2012 r. oraz „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” (Wydawnictwo Literackie). Latem 2017 r. nakładem Wydawnictwa Czarne ukaże się jego książka reportażowa poświęconą post-sowieckim państwom nieuznawanym. Ekspert w dziedzinach: PRAWO MIĘDZYNARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO, POMOC HUMANITARNA, KAUKAZ

Ewa Gabryelak, ekspert w dziedzinie edukacji i wykorzystania funduszy UE. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych specjalność amerykanistyka i mass media w Uniwersytecie Łódzkim, studiowała też na Lund University. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jest doktorantką w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta UŁ na kierunku socjologia. W latach 2010 – 2012 stypendystka projektu: „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców - Akronim D – RIM” edycja II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowuje pracę doktorską pt: Fundusze Unii Europejskiej jako instrument poprawy sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa łódzkiego. Autorka publikacji recenzowanych z zakresu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w sferze edukacji, nierówności edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz wykorzystywania funduszy unijnych. Od 2005 roku członkini Towarzystwa Inicjatyw Europejskich, od 2009 roku Prezeska organizacji. Współautorka szeregu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, od 2013 roku Koordynatorka ds. finansowych w projekcie Centrum Aktywizacji Mam (POKL 7.2.1), w latach 2011-2013 kierownik projektu Zawodowo PLUS- wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym życiu (POKL 9.2), w latach 2009-2010 koordynator projektu „Małe Przedszkola w 5 wsiach województwa łódzkiego; Drużbice, Jeruzal, Turowa Wola, Wadlew, Zagorze” (POKL 9.1.1). Realizowała także projekty finansowane z środków Instytutu Szwedzkiego i inicjatywy Interreg. Ekspert w dziedzinach: NAUKI SPOŁECZNE, EDUKACJA, UNIA EUROPEJSKA, FUNDUSZE STRUKTURALNE

dr Bianka Siwińska, red. naczelna „Perspektywy”, twórczyni kampanii społecznych „Dziewczyny na politechniki!”, „Dziewczyny do ścisłych!” i projektów wspierających kariery kobiece w branży technologicznej i nauce – m.in. „Lean in STEM”. Bada szkolnictwo wyższe (internacjonalizacja, rozprzestrzenianie się innowacji) i wątek kobieco-technologiczny (aktualnie kieruje projektem badawczym „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” – www.potencjalkobiet.pl). Koordynuje program promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą „Study in Poland”. Autorka dwóch książek o internacjonalizacji szkolnictwa wyższego („Education goes global!” i „Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Nieczech”). Laureatka tytuł „Bizneswoman Roku 2015” i „Platerki 2011”. Ekspert w dziedzinach: IT, NOWE TECHNOLOGIE, SZKOLNICTWO WYŻSZE.

Patrycja Chrzanowska, absolwentka kierunku Polityka Społeczna na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uł. Obecnie doktorantka w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu ds. promocji uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałania ich dyskryminacji działającego przy Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. Aktywna uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, utrzymuje kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Autorka publikacji z zakresu systemu pieczy zastępczej, wykluczenia społecznego oraz dyskryminacji. Nieprzerwanie od kilkunastu lat fascynuje się światem Harry’ego Pottera. Ekspert w dziedzinach: NAUKI SPOŁECZNE, POLITYKA SPOŁECZNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Michał Przybylski, absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Obecnie doktorant w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Wśród zainteresowań naukowych znajdują się polityka społeczna, problematyka wczesnej dorosłości, zjawiska pracy i wykluczenia społecznego. Aktywny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autor artykułów publikowanych w monografiach i czasopismach naukowych. Od 2015 roku członek zespołu realizującego projekt naukowy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. W czasie wolnym czyta, gra i słucha muzyki. Ekspert w dziedzinach: NAUKI SPOŁECZNE, POLITYKA SPOŁECZNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Damian Patecki, lekarz, w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Był przewodniczącym Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, a obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Uczestnik rozmów z Ministerstwem Zdrowia ws. kształcenia lekarzy. Prowadzi specjalistycznego bloga Damianmowi.pl. Ekspert w dziedzinach: OCHRONA ZDROWIA, ADMINISTRACJA RZĄDOWA

dr Jędrzej Kotarski, znawca stosunków międzynarodowych i Ameryki Łacińskiej, jedyny pochodzący z Europy Centralnej członek Observatorio Latinoamericano sobre trata y trafico de personas, (interdyscyplinarne grono naukowców i specjalistów zajmujących się problemem handlu ludźmi oraz wyzwolonymi ofiarami z kilkunastu krajów Ameryki Łacińskiej m.in. z Meksyku, Urugwaju, Argentyny i Brazyli). Uczestnik wielu projektów międzynarodowych i staży naukowych. Absolwent historii i stosunków międzynarodowych na UŁ, gdzie również obronił doktorat. Ekspert w dziedzinach: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, AMERYKA POŁUDNIOWA, PRAWA CZŁOWIEKA

Janusz Wdzięczak, historyk i ekonomista, doktoryzuje się z ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, absolwent Szkoły Polsko-Rosyjskiej UW. Jako autor koncepcji „sankcji niesymetrycznych” współpracował z MSZ przy wypracowywaniu nowego modelu sankcji ekonomicznych. Był członkiem Zespołu ds. Pomocy Ukrainie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Zawodowo związany z sektorem infrastruktury, był szefem projektów UE w MPK-Łódź Sp. z o.o., został także powołany przez Zarząd Województwa Łódzkiego na eksperta ds. oceny projektów finansowanych z RPO WŁ. Społecznie wspiera Bank Żywności im. Marka Edelmana. W wolnych chwilach lubi czytać teksty Zbigniewa Brzezińskiego i podróżować po Kaukazie, najlepiej konno. Ekspert w dziedzinach: EKONOMIA, EUROPA WSCHODNIA, FINANSOWANIE INNOWACJI.

dr Sebastian Szklarek, obronił doktorat dotyczący ścieków opadowo-roztopowych i roślinnej oczyszczalni do poprawy jakości miejskich rzek (nauki biologiczne; dyscyplina ekologia; specjalność ekohydrologia). Jako członek zespołu naukowo-badawczego ERCE PAN i Katedry Ekologii Stosowanej brał udział w 6 projektach, z których 5 dotyczyło aplikacji rozwiązań do poprawy jakości wody, finansowanych z środków krajowych i unijnych (NCBiR, LIFE, POIG). Obecnie pracuje w projekcie LIFE dotyczącym adaptacji miasta Radomia do zmian klimatu oraz projekcie NCN dotyczącym zlewni rzeki Pilicy. Przygotowuje projekt TANGO (NCBIR) dotycząca opracowania i wdrożenia kolejnych rozwiązań do poprawy jakości wody. Współautor ekspertyz/opracowań, w tym 4 dla Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, z których jedno dotyczyło przygotowania metodyki wyznaczania stref mieszania (w pilotażowej zlewni) w Polsce celem realizacji zapisów Dyrektywy UE w dziedzinie polityki wodnej. Prowadzi też swojego bloga o wodzie (https://swiatwody.wordpress.com/) . Ekspert w dziedzinach: OCHRONA ŚRODOWISKA, HYDROLOGIA.

Natalia Ogan, prawnik i historyk, doktorantka na Uniwersytecie Opolskim. Specjalistka w zakresie spraw ukraińskich, przez wiele lat pracowała jako lektor w Kijowie. Absolwentka Szkoły Polsko-Rosyjskiej UW. Ekspert w dziedzinach: PRAWO, EUROPA WSCHODNIA.

Karol Jóźwiak, historyk sztuki i kulturoznawca. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, dotyczącą filozoficznych kontekstów myśli Pier Paolo Pasoliniego oraz pracuje przy grancie badawczym realizowanym przez UŁ „Zofia Rydet – dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny”. Autor tekstu i koncepcji albumu prac Zofii Rydet pt. „Inwentaryzacja wizerunków” (Kraków 2013) oraz kilkunastu artykułów naukowych z pogranicza historii sztuki, kulturoznawstwa i filozofii. Kurator kilkunastu wystaw fotograficznych prezentowanych w Polsce i zagranicą (m.in. współkurator wystaw na 100-lecie urodzin Zofii Rydet, prezentowanych w Łodzi, Dublinie i Sofii oraz wystaw Andrzeja Różyckiego). Autor książki artystycznej i wystawy „Haunting Images”, prezentowanej w 2014 w Dublinie oraz w 2016 w Bolonii. Prowadzi stronę www.karoljozwiak.com . Ekspert w dziedzinach: KULTURA, SZTUKA.

Paweł Terpiłowski, politolog, doktorant w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracownik Mariupolskiego Uniwersytet Humanistycznego, uczestnik licznych projektów badawczych w zakresie problematyki współczesnego nacjonalizmu. Komentator prasowy i telewizyjny. Ekspert w dziedzinach: POLOTILOGIA, DYPLOMACJA.

dr Tornike Shurgulaia, politolog, absolwent Columbia University, odbył staż w Departamencie Stanu USA. Obecnie kieruje centrum badawczym w Black Sea University w Gruzji. Autor licznych publikacji naukowych w zakresie relacji europejsko-amerykańskich. Ekspert w dziedzinach: POLOTILOGIA, DYPLOMACJA, USA.

Dominika Jędrzejczyk, doktorantka w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, związana z Zakład Chemii Bioorganicznej. Uczestniczka międzynarodowych stażów i programów wymiany międzynarodowej. Kierowała IAESTE na Politechnice Łódzkiej. Ekspert w dziedzinach: NAUKI ŚCISŁE, FINANSOWANIE INNOWACJI.

Witalij Mazurenko, doktorant prawa KUL, we współpracy naukowej z Uniwersytetem Łódzkim. Magisterską prawa z prawa obronił na Odesskim Narodowym Uniwersytecie im. I.I. Mecznikowa. Obecnie zajmuje się badaniami nad europejskimi standardami ochrony praw człowieka do własności i ich wpływu na prawo Ukrainy. Aktywny uczestnik Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego i licznych konferencji naukowych. Autor wielu publikacji naukowych . Współpracownik portalu Obserwator Międzynarodowy. Aktywista społeczny w trakcie Rewolucji Godności na Ukrainie. Ekspert w dziedzinach: PRAWO, PRAWA CZŁOWIEKA, EUROPA WSCHODNIA.

Michał Zaremba, ekonomista, absolwent i doktorant Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. Specjalizuje się w ekonomii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem problemów rozwojowych krajów azjatyckich, problematyce geopolitycznej i kwestiach funkcjonowania ugrupowań integracyjnych na świecie. Wolne chwile poświęca lekturze, podróżom dalszym i bliższym oraz muzyce. Prywatnie wielbiciel krajów i języków romańskich. Ekspert w dziedzinach: EKONOMIA, AZJA.

Agnieszka Miarka, asystent w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie nauk o polityce. Zainteresowania naukowe: separatyzm na obszarze poradzieckim, Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych, konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w XXI w., bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarach politycznym i militarnym. Koordynatorka Klubu Ambitnej Polski w Katowicach. Ekspert w dziedzinach: POLITOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO.

Anna Bojanowska, polityk społeczny i ekonomista, doktorantka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnia działaczka samorządowa oraz społeczna. Aktywna uczestniczka międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu: polityki społecznej, rynku pracy, problemów pokoleń w życiu społecznym oraz różnorodności. W pracy naukowej zajmuje się problematyką starzenia się społeczeństwa, różnorodności na rynku pracy aktywizacji zawodowej. Słuchaczka Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Uniwersytetu Linköping w Szwecji. Zawodowo związana z samorządem terytorialnym i rewitalizacją społeczną. Ekspert w dziedzinach: POLITYKA SPOŁECZNA, RYNEK PRACY, SAMORZĄD TERYTORIALNY..